Windmolens in een mistig landschap in Oldebroek.
Windmolens in een mistig landschap in Oldebroek. Dick van der Veen

Inspraakperiode ontwerpbeleid windenergie Veluwe

8 februari 2024 om 12:01 Achtergrond

Gelderland past haar windbeleid aan vanwege de wespendief. Dit gaat met name de nieuwe windmolens op en rondom de Veluwe aan. Hieraan voorafgaand is een plan milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Vanaf 5 februari ligt het ontwerpbeleid en het Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe zes weken ter inzage.  

De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe tussen mei en september. Volgens Europese afspraken moet deze vogelsoort in stand worden gehouden. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten daarom dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. En dat er in de zone van 1 tot 8 kilometer beperkt en onder voorwaarden ruimte voor windturbines is.

Vervolgens is provincie Gelderland gaan werken aan nieuw beleid. Een geactualiseerde aanpak, waarin natuur een grote rol speelt, vraagt om een MER. Daarin zijn de effecten van (toekomstige) windmolens op de Veluwse leefomgeving van deze roofvolgel in beeld gebracht. Ook zijn alternatieven onderzocht. De onderzoekers konden putten uit eerdere ecologische onderzoeken, die waar nodig up to date zijn gemaakt. Het milieuonderzoek en de uitkomsten vormen de milieueffectrapportage. Dat rapport ondersteunt het besluit van Gedeputeerde Staten van december 2022. Energiegedeputeerde Ans Mol: “De ruimte in Gelderland is schaars. Bij het plaatsen van windmolens moeten we rekening houden met verschillende belangen. Ook met de aanwezigheid van de Wespendief. Vandaar dat we deze maatregelen voor de Veluwe nemen.”      

Binnen de 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zal het aantal nieuwe windtribunes beperkt zijn. Verder komen ze tijdens daglicht stil te staan in juli en augustus. Gelderland wil namelijk het aantal aanvaringen van wespendieven met windmolens verminderen met 80 procent.
Provincies Utrecht, Overijssel en Flevoland liggen ook in de 1-8 kilometer zone rondom de Veluwe.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie