Plannen voor oude huishoudschool zorgden voor veel bezwaren.
Plannen voor oude huishoudschool zorgden voor veel bezwaren. Wijnand Kooijmans

Meer bezwaren ingediend tegen besluiten vangemeente Nunspeet

27 augustus 2023 om 06:00 Achtergrond

Tegen besluiten van de gemeente Nunspeet zijn in 2022 vijfenzeventig bezwaarschriften ingediend. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder toen het aantal bezwaren op negenendertig uitkwam. De bezwarencommissie Elburg-Nunspeet noemt als één van de mogelijke oorzaken het einde van de corona pandemie.

Wijnand Kooijmans

In kamer één worden veelal de bezwaren tegen het verlenen van een omgevingsvergunning en handhaving en het innen van dwangsommen behandeld. Het aantal bezwaren tegen het verlenen van een omgevingsvergunning steeg van vijftien in 2021 naar negenentwintig vorig jaar. Tegen handhaving- en invorderingsbesluiten werd achtmaal een bezwaar ingediend. Eenmaal werd bezwaar gemaakt tegen het gedeeltelijk verplaatsen van de weekmarkt en tegen de weigering een parkeerontheffing te verlenen.

Van de bezwaren die in kamer één werden behandeld werden er vijf niet ontvankelijk verklaard en tweeëntwintig ongegrond. Vier bezwaren bleken gegrond, achttien werden er ingetrokken. Twaalf bezwaarschriften moeten nog worden behandeld. Dat aantal is vooral een gevolg van het feit dat ze pas in de laatste maanden van 2022 werden ingediend.

Twee bezwaren tegen een besluit op de toen nog geldende wet openbaarheid bestuur (WOB) werden gegrond verklaard, omdat de motivering ontbrak om de stukken niet openbaar te maken. Ook bij twee bezwaren tegen omgevingsvergunningen werden de bezwaren gegrond verklaard vanwege een gebrekkige motivering. Dat vijf bezwaarschriften niet ontvankelijk zijn verklaard is vooral een gevolg van het feit dat men geen belang had bij de omgevingsvergunning die was verleend.

Van de bezwaren die werden ingetrokken had dit achtmaal te maken met het feit dat het besluit werd herzien voor de behandeling door de commissie bezwaarschriften of het bereiken van een formele oplossing. Vier keer werd het bezwaar ingetrokken zonder tussenkomst van het college van burgemeester en wethouders.

Kamer twee behandelt vooral bezwaren tegen de participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Nunspeet werden veertien bezwaren ingediend tegen acht een jaar eerder. Tien hadden betrekking op de participatiewet, vier tegen een Wmo besluit. Van de bezwaren werden er elf ingetrokken, twee ongegrond verklaard; één bezwaar is in behandeling.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie