<p>Hoe lang zullen de kosten van de coronacrisis, zoals voor de fietsenstalling, invloed hebben op de begroting 2021?. (Foto: Dick Baas)</p>

Hoe lang zullen de kosten van de coronacrisis, zoals voor de fietsenstalling, invloed hebben op de begroting 2021?. (Foto: Dick Baas)

(Foto: Dick Baas)

Sluitende begroting maar wel onzeker

Ondanks alle onzekerheden presenteert het college van Burgemeester en Wethouders ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad. Het college laat daarin zien waaraan het geld de komende jaren besteed wordt. Het is wel nodig de OZB-opbrengst fors te laten stijgen met 18,25 % met daarbij 2 % prijscompensatie.

NUNSPEET - Wethouder Leen van der Maas concludeert: “Opnieuw een forse uitdaging om e begroting meerjarig sluitend te krijgen, rekening houdend met verschillende onzekerheden, maar het is gelukt!”

De inkomsten van de gemeente komen onder meer uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Wethouder Leen van der Maas: “Deze valt hoger uit ten opzichte van de circulaire in september 2019, maar zoals veelvuldig gemeld in de pers, nog steeds ontoereikend voor het onderdeel jeugdzorg. Om de begroting sluitend te krijgen, is een forse taakstelling op het onderdeel jeugd in de begroting opgenomen. Vanuit Den Haag komen wel incidentele middelen om deze taakstelling deels in te vullen, maar het blijft een financieel risico, wat we nauwlettend volgen.” Belangrijk blijft een efficiëntere jeugdzorg met als doel een structurele verlaging van de kosten met een miljoen euro.

De coronacrisis vraag veel van de gemeentelijke organisatie, waarbij de benodigde financiën grotendeels door het Rijk vergoed worden, maar een deel moet uit eigen middelen komen. De onzekerheid hoelang het virus nog blijft, zal ook impact hebben op de lopende begroting.

Hogere kosten

Naast de grote projecten als het opknappen sportpark De Wiltsangh met bouw zwembad, sport- en turnhal, onderwijshuisvesting en herinrichting stationsomgeving heeft de gemeente ook te maken met hogere kosten voor brandweerzorg, mobiliteit, duurzaamheid en de nieuwe omgevingswet.

Forse stijging OZB

Het college ziet zich dan ook genoodzaakt de extra benodigde middelen te dekken door de opbrengst van de onroerendzaakbelasting (ozb) te verhogen. Voor de onderdelen brandweerzorg (VNOG), basismobiliteit en Omgevingswet wordt een verhoging van 12,25% voorgesteld. voor het programma Duurzaamheid is formatie-uitbreiding nodig. Dat betekent 4,5% verhoging. Voor de nog resterende kapitaalslasten van de Stationsomgeving was al 1,5 procent afgesproken.

Voor alle duidelijkheid. Deze verhogingen van de opbrengsten van de OZB zeggen nog niets over de tarieven die de burger volgend jaar gaat betalen. Dat is afhankelijk van het volume waarover geheven moet worden en speelt ook de WOZ-waarde een rol. De tarieven komen in december 2020 in de raad aan de orde.

Begroting inzichtelijk

De meerjarenbegroting is voor iedereen eenvoudig en volledig inzichtelijk te volgen via de website van de gemeente: https://nunspeet.begrotingonline.nl.

Door Dick Baas

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden