De kwaliteit van de heide is sterk gedaald. Foto: Wijnand Kooijmans
De kwaliteit van de heide is sterk gedaald. Foto: Wijnand Kooijmans

Minder bijenkasten op heidevelden in gemeente Nunspeet

9 juli 2023 om 15:09 Algemeen

De bijenverenigingen binnen de gemeente Nunspeet krijgen tijdig bericht als het gaat om het aantal bijenkasten dat ze dit jaar mogen plaatsen op de heidevelden. Die toezegging doet wethouder Wichert Stoffer naar aanleiding van vragen van Reinier de Bruin (SGP).

Wijnand Kooijmans

De gemeente Nunspeet wil het aantal honingbijenkasten op de heide terugbrengen, omdat deze de draagkracht van de heidevelden te boven gaan. Het plaatsen van de kasten wordt alleen verantwoord gevonden wanneer er sprake is van een gezonde balans tussen de verschillende populaties aan insecten. Wethouder Stoffer maakt duidelijk dat er wat hem betreft vanaf nu geen plek is meer voor bijenhouders uit provincies als Noord-Brabant en Drenthe die een plekje willen op de Nunspeetse heidevelden.

De Bruin heeft kritiek op de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders. Hij vindt dat de communicatie met hen niet per brief had moeten worden gevoerd, maar middels fysiek contact. Wethouder Stoffer geeft aan dat er wel degelijk overleg is geweest met bijenhouders tijdens een bijeenkomst in de raadszaal. Daarin is de afspraak gemaakt rond de briefwisseling die vooral bij de SGP stof deed opwaaien. Het is volgens de wethouder zeker niet zo dat alle honingbijenkasten gaan verdwijnen van de heide, maar dat er wel sprake is het aantal geleidelijk aan te verminderen. Zo is de zwarte bij vanaf komend jaar helemaal niet meer welkom waar deze nu nog in een proefgebied aanwezig is.

Recente onderzoeken naar de effecten van honingbijenkasten op de ecologie van de heidevelden tonen aan, zo stelt het college, dat de aanwezigheid van de honingbij een negatieve invloed heeft op wilde bijenpopulaties en andere nectar etende insecten. De reacties van de bijenverenigingen worden, zo stelt het college in antwoord op vragen van de SGP, meegenomen in het uiteindelijke collegevoorstel rond het plaatsen van de kasten.

De SGP constateert dat de kwaliteit van de heidevelden de laatste jaren hard is achteruit gegaan. Onder meer is de heide erg vergrast. Dat roept bij die fractie de vraag op of de gemeente daarom ook mede verantwoordelijk is voor de achteruitgang van de heidegebieden. Volgens Stoffer wordt de achteruitgang onder meer veroorzaakt door vermesting (uitstoot van stikstof), klimaatopwarming, verdroging en intensivering van het landgebruik en dat het daarom gaat om meer dan een probleem dat zich voordoet op de gemeentelijke heideterreinen. De Bruin vindt dat te gemakkelijk naar klimaatopwarming wordt gegrepen.

Wethouder Stoffer stelt daar tegenover dat alles in het werk wordt gesteld om de negatieve effecten, zoals verzuring en overmatige vergrassing, tegen te gaan. Onder meer door het inzetten van schaapskuddes, het toepassen van steenmeel maaien en chopperen waar mogelijk en het gecontroleerd laten afbranden van heideterreinen. Het chopperen is het machinaal afschrappen van de vegetatie met enkele centimeters van de daaronder liggende humuslaag. Het college zegt verder niet voorbij te willen gaan aan de belangrijke educatieve functies die de bijenkasten vervullen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie