Deze woningen verdwijnen. De kastanje blijft en wordt beschermd. Foto Dick Baas
Deze woningen verdwijnen. De kastanje blijft en wordt beschermd. Foto Dick Baas (Foto: )

De buurt blijft bezwaren houden

door Dick Baas

Plan Winckelweg/Nijverheidsweg

Na het zomerreces moet de gemeenteraad zich gaan buigen over de 'Afgifte verklaring geen bedenkingen bouwplan hoek Winckelweg/Nijverheidsweg'. Een woongebouw met vier wooneenheden met ieder zes kamers voor verhuur. Bewoners aan de Winckelweg zien dat niet zitten. De ingediende zienswijzen moeten nu door de raad besproken worden. Het college heeft geen bezwaar.

NUNSPEET - Het gaat om de vervanging van de huidige woningen Nijverheidsweg 10, 12 en 14. Daarvoor komt in de plaats een gebouw met vier wooneenheden met elk zes kamers, onzelfstandige woonruimtes dus. Het plan heeft ter visie gelegen en er zijn drie zienswijzen ingediend, waarvan twee gelijkluidend. Een van de zienswijzen geeft aan: "dat in de huidige woningen die er nu staan, onder dezelfde eigenaar, er bewoners waren die overlast veroorzaakten vanwege onder andere drugs- en alcoholgebruik en door het plegen van vernielingen en dergelijke."

Het bouwplan is opgenomen in de lijst Dynamisch programma woningbouw 2016/2017. Het plan past niet in het huidige bestemmingsplan (een vrijstaande woning en een 2/1 kap woning). De bestemming moet dus gewijzigd worden naar een bestemming wonen, waarbij gestapelde bouw wordt toegestaan en het aantal wooneenheden toeneemt. Het hoeft allemaal geen probleem te zijn mits er geen zienswijzen worden ingediend tegen de verklaring van geen bedenkingen. Die zijn er wel en de gemeenteraad wordt nu gevraagd om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de verklaring van geen bezwaar af te geven.

Zienswijzen

Volgens het college geven de zienswijzen geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen. De zienswijzen geven wel aanleiding om voorschriften aan te scherpen.

In de zienswijzen werden parkeerproblemen aangeroerd. Er is nu al een parkeerprobleem aan de Winckelweg en met 24 wooneenheden zal dat alleen maar toenemen. Het college verzekert dat volgens de norm 17 parkeerplaatsen nodig zijn, die op eigen terrein gerealiseerd gaan worden.

Dan worden er nog al wat bomen en struiken gekapt. Het college geeft aan dat binnen het plangebied een monumentale paardenkastanje staat. Die boom zal behouden blijven. Om de toekomst van de boom te garanderen, worden extra voorschriften aan de omgevingsvergunning toegevoegd.

Een andere vraag is of van de toekomstige bewoners de doelgroep wel passend is in de omgeving en aansluit bij de woonvisie. Het college vindt van wel. De woningen zijn aangemeld en toegekend op grond van de beleidsregel Woningbouw op Maat. er is behoefte aan wooneenheden voor jongeren. De realisatie van deze 24 wooneenheden past dan ook in de Woonvisie.

Of de bewoners na het besluit van de gemeenteraad verder gaan in de procedure moet nog blijken.

Meer berichten