In de zienswijze van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete over de Omgevingsvisie staan opmerkingen over de weidevogels. Foto Dick Baas
In de zienswijze van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete over de Omgevingsvisie staan opmerkingen over de weidevogels. Foto Dick Baas (Foto: )

Omgevingsvisie is onevenwichtig

door Dick Baas

Zienswijze van Nuwenspete

De Heemkundige Vereniging Nuwenspete heeft gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid van de Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingswet is van belang voor het behoud van archeologie en cultuurhistorie. Nuwenspete wijst op omissies en onevenwichtigheden waaraan het concept mank gaat. De Noord-Veluwe verdient een specifieker plan dat beter is toegesneden op de betekenis van de regio.

NUNSPEET - De Omgevingsvisie Nunspeet is opgesteld als beleidsstuk in het kader van de Omgevingswet 2021. De visie dient op lokaal niveau inhoud te geven aan initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan een positieve ruimtelijk-functionele ontwikkeling van het gemeentelijk territoir, zo staat fraai te lezen in de uitgebreide visie. De omgevingsvisie zal een plan moeten zijn dat kan rekenen op een breed maatschappelijk dragen binnen de gemeente Nunspeet. De Omgevingswet legt daarmee een zware wissel op de lokale gemeenschap die bereid zal moeten zijn tijd en energie te steken in plannen en initiatieven van derden. De Heemkundige Vereniging Nuwenspete is van mening dat de organisatie en slagvaardigheid van het maatschappelijk draagvlak meer ondersteuning behoeft vanuit de gemeentelijk overheid. er zouden bijeenkomsten moeten worden gehouden om het kennisniveau te vergroten.

Drie NEO-gemeenten

De omgevingsvisie is opgesteld door de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Daarin zijn vijf thema's uitgewerkt zoals leefbare dorpen, aantrekkelijke omgevingskwaliteit, vitaal economisch klimaat, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het valt Nuwenspete op, dat de gemeente Nunspeet vooral kiest voor 'economische vitaliteit, terwijl de beide ander gemeenten juist de accenten leggen op cultuurhistorie en leefomgeving. Deze keuze doet volgens Nuwenspete geen recht aan Nunspeet als gemeente van kunst en cultuur. De vereniging verwijst naar de Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030 waarin onder meer Nunspeet Kunstenaarsdorp wel een duidelijke prioriteit heeft gekregen.

De omgevingsvisie legt de nadruk op de vraagzijde. De aanbodzijde komt onvoldoende aan bod. Nuwenspete pleit voor een apart thema gemeentelijk erfgoed in de visie om de aanbodzijde ook wat meer evenwicht te geven in de toekomstige omgevingsplannen.

In het thema 'duurzame ontwikkeling van het (agrarisch) buitengebied mist Nuwenspete nogal wat onderwerpen. Aan de weidevogels langs de kust wordt geen aandacht besteed. De strandwal wordt gemist. Bij de landgoederen wordt Noorderheide gemist. En zo zijn er meer voorbeelden. Ook de plankaart moet nog eens kritisch bekeken worden. Ook hier mist Nuwenspete genoemde wensen en kansen op de plan kaart.

Kortom, de omgevingsvisie moet de omslag maken van een aanbod- bescherminggericht beleid naar een vraag- en ontwikkelingsbeleid. Nuwenspete wil daar aan bijdragen.

Meer berichten