De burgemeester, de vijf wethouders en de gemeentesecretaris zien het wel zitten in het Oranjepark. Foto gemeente Nunspeet
De burgemeester, de vijf wethouders en de gemeentesecretaris zien het wel zitten in het Oranjepark. Foto gemeente Nunspeet (Foto: )

College wil 'Duurzaam koers houden'

door Dick Baas

Het collegeprogramma 2018 tot 2022

Burgemeester en wethouders hebben het collegeprogramma 2018-2022 opgesteld. In de komende vier jaar is dit een belangrijk kader voor het besturen van de gemeente Nunspeet. Het college wil samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties duurzaam verder bouwen op wat er in de afgelopen vier jaar is gerealiseerd.

NUNSPEET - Het college stelt dat het wil werken aan een vitale en krachtige gemeente, waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is. "Waar een krachtige en zelfstandige gemeente in goed samenspel met de samenleving oplossingen zoekt voor de vele uitdagingen. Investeren in de toekomst, oog voor kwaliteit van dienstverlening en een vangnet van ondersteuning en hulp voor hen die dat nodig hebben. Maar ook een overheid die uitgaat van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Een ondernemende overheid die samenwerkt en stimuleert, die mensen verbindt en verder brengt", zo is in de inleiding van het collegeprogramma te lezen.

Het college volgt de vijf thema's in het coalitieakkoord 'Duurzaam koers houden'. Veiligheid is als zesde thema toegevoegd om daarin de verantwoordelijkheid van de burgemeester aan te geven, die ook lid is van het college.

Een greep uit alle voornemens

Iedereen gaat naar school: realiseren Integraal Kindcentrum Nunspeet-Oost, nieuwbouw Da Costaschool. Inwoners krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben: stevig inzetten op preventie om zwaardere ondersteuning zorg te voorkomen, opstellen van een plan wat nodig is aan zorg en ondersteuning van dementerende ouderen. Creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik, realiseren van een routenetwerk voor mountainbikers.

In thema 2 (een sterke economie) komen aan de orde onderwerpen als parkmanagement op bedrijventerreinen, realiseren klimbos planologisch faciliteren en ontwikkeling Nunspeet aan Zee.

Thema 3 (vitale leefomgeving) heeft het bijvoorbeeld over onderzoek brilconstructie aansluiting Eperweg/A28, onderzoek rotonde Halfweg, extra fietsparkeervoorzieningen centrum Nunspeet.

In thema 4 (duurzaam denken en doen) zet Nunspeet in op energiebesparing en duurzame opwekking, op stimuleren van groene mobiliteit, restafval reduceren en een onderzoek naar een milieustraat.

Bij thema 5 (samen werken) wordt aangegeven dat Nunspeet een zelfstandige gemeente blijft. De OZB wordt alleen verhoogd voor inflatie en zo nodig voor grote projecten.

In het zesde thema komt de veiligheid aan de orde. Punten zijn het ontwikkelen van beleid voor evenementenlocaties, het vereenvoudigen van de evenementenvergunningen, het opstellen van beleidsregels voor woonoverlast en het ondersteunen van buurtpreventie-initiatieven van burgers.

De commissie AB bespreekt 18 oktober het programma.

Meer berichten