In de algemene beschouwingen wordt aandacht gevraagd voor de financiering van welzijnsorganisaties. Foto Dick Baas
In de algemene beschouwingen wordt aandacht gevraagd voor de financiering van welzijnsorganisaties. Foto Dick Baas (Foto: )

Meerjarenbegroting 2019 t/m 2022

door Dick Baas

Algemene beschouwingen

De meerjarenbegroting 2019-2022 is ingediend. De zes fracties in de gemeenteraad hebben daarop schriftelijk gereageerd in hun algemene beschouwingen. Komende donderdag vindt de behandeling van deze begroting plaats. De vergadering begint om 17.00 uur. Eerst wat hamerstukken en dan krijgen achtereenvolgens fracties en college het woord over de begroting.

NUNSPEET - De SGP heeft nogal wat vragen voor het college. Wanneer komt het voorstel over de aangekondigde noodzakelijke bezuinigingstaakstelling? Bij de plannen voor de stationsomgeving voorziet de SGP bij de T-aansluitingen in het huidige ontwerp, Vindt het college ook dat de T-splitsingen anders opgelost moeten worden? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van de Da Costaschool? De SGP wil ook weten hoeveel gebruik er gemaakt wordt van de 'pauzewoningen', hoeveel er zijn toegerekend en of er voldoende beschikbaar zijn voor toekomstige gevallen. De SGP krijgt klachten over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente voor ondernemers.

Gemeentebelang heeft ook vragen. Ziet het college mogelijkheden participatie van jongeren weer nieuw leven in te blazen? Wat is de status m.b.t. huisvesting van het Junior College? Welke mogelijkheden zijn er voor bouwen in Vierhouten? Op welke wijze denkt het college de regierol richting ondernemers verder invulling te gaan geven?

De ChristenUnie wil weten wanneer het manifest Waardig ouder worden wordt gepresenteerd. Communicatie moet begrijpelijk zijn. wil het college ook een 'versimpelteam' vormen? Wat is de stand van zaken bij het aanleggen van Vlinderveld, een begraafplek voor te vroeg geboren kinderen? er wordt steeds meer afval op straat gedumpt. Hoe kan dit verminderd worden?

Het thema jeugdzorg baart het CDA zorgen. Wanneer zijn de uitgaven stuurbaar en controleerbaar? Bent u bereid het welzijnsbudget met 5 procent te verhogen? Kunt u een tijdspad aangeven van het nieuw te ontwikkelen beleid op toeristisch en cultureel gebied? Ook het CDA vraagt naar de nieuwbouw van de Da Costaschool.

De VVD wil weten waar voor het college de grens ligt waar de verhoging van de OZB ophoudt. Is het mogelijk om op een begroting van 60 miljoen euro twee procent te bezuinigen? Dat levert ruim een miljoen op. De VVD ondersteunt de ontwikkeling van Nunspeet aan Zee, maar heeft andere ideeën dan het college. Een passantenhaven biedt versterking van toeristisch Nunspeet.

Voor de PvdA/GL hoeft Nunspeet aan Zee helemaal niet. Nunspeet moet aan de slag met de bouw van semipermanente woningen voor jongeren en moet in 2030 de omslag gemaakt hebben naar kringlooplandbouw.

Na de eerste termijn wordt de vergadering geschorst en gaat dan om 19.30 uur verder.

Dick Baas
Meer berichten