Foto:

Omgeving: van visie naar een plan

door Dick Baas

Raad stelt Omgevingsvisie vast

Het ziet er naar uit dat de vergadering van de gemeenteraad komende donderdag niet zo heel lang zal duren. De agenda is beperkt. En van de drie inhoudelijke punten worden er twee aangemerkt als een hamerstuk. Daarover wordt dus niet meer gesproken. Het enige bespreekpunt is het vaststellen van de Omgevingsvisie Nunspeet.

NUNSPEET - Wat is een Omgevingsvisie? Het is een van de verplicht gesteld kerninstrumenten onder de Omgevingswet die nu in 2021 van kracht wordt. De wet bepaalt wat de inhoud van de omgevingsvisie moet zijn. Het is een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. en dat is breder dan alleen ruimtelijke aspecten. Het gaat onder meer over ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water.

Dynamisch document

Het is een dynamisch document. Dat betekent dat de door de raad steeds wijzigingen aangebracht kunnen worden. De inhoud is een gezamenlijke samenwerking tussen de NEO-gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. In vijf thema's komen zowel de ruimtelijke-, sociale-, gezondheids-, economische als milieuaspecten aan de orde. De thema's zijn: leefbare dorpen met een actieve samenleving, aantrekkelijke omgevingskwaliteit en identiteit, een vitaal economisch klimaat, duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig en bereikbaar, nabij en toegankelijk.

De gemeente Nunspeet heeft daar een aantal specifieke thema's bijgevoegd, zoals het versterken van de sociaal-economische positie, een vitale toeristisch/recreatieve sector, de ontwikkeling van de stationsomgeving en het behouden en versterken van de rijk cultuurhistorie van de gemeente. De versterking van de cultuurhistorie is in de visie gekomen na de zienswijzen van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete en het Noord-Veluws Museum. het college kreeg hiervoor een compliment vanuit de commissie Ruimte en Wonen.

Volkshuisvestelijke ambities

Er is in de Omgevingsvisie meer aandacht geschonken aan de behoeft aan extra woningen. De zoeklocatie 't Hul Noord is dan ook opgenomen in het kaartbeeld. Daar waren insprekers tijdens de commissievergadering het nu weer niet mee eens. Dat stond er niet in en daar hadden ze niet op kunnen reageren. Een nieuwe tervisielegging zou dus nodig zijn. Wethouder Jaap Groothuis wees dit af. De beslissing of er wel of niet gebouwd wordt in 't Hul Noord wordt niet genomen in de Omgevingsvisie, maar pas in het Omgevingsplan.

Zo'n Omgevingsplan wordt de opvolger van de huidige bestemmingsplannen. Er zijn nu meerdere bestemmingsplannen in de gemeente. Dat wordt dus straks één omgevingsplan voor de gehele gemeente.

De visie heeft verder geen juridische consequenties. Het had dus eigenlijk ook best een hamerstuk kunnen zijn.

Dick Baas
Meer berichten