Jan Kamp blijft in, Pieter Bootsma vertrekt uit de Adviesraad Sociaal Domein. (Foto: Dick Baas)
Jan Kamp blijft in, Pieter Bootsma vertrekt uit de Adviesraad Sociaal Domein. (Foto: Dick Baas) (Foto: )

Adviesraad heeft een onmisbare rol

door Dick Baas

Adviseren in het Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is bekend, maar ook onbekend. Betrokkenen in het sociaal domein kennen de adviesraad, maar bij het 'brede publiek' is de raad veelal onbekend. Dat moet veranderen vinden Jan Kamp, trekker van de fractie Participatie en Pieter Bootsma, die eind dit jaar uit de adviesraad vertrekt, omdat zijn periode er op zit.

NUNSPEET - Heel simpel gezegd: de Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Dat is wettelijk geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Partipatiewet. De raad bestaat in Nunspeet uit een onafhankelijk voorzitter (Alphons Devilee), maximaal veertien leden en een ambtelijk secretaris (Monique Gerressen).

Werkwijze

Er zijn in feite drie fracties: Jeugd (trekker Alma Zwart), WMO (trekker Klaas Smid) en Participatie (aanjager Jan Kamp). In de fracties worden discussies gevoerd en adviezen voorbereid. Daarna wordt in de totale adviesraad een gezamenlijk standpunt bepaald. Dat is soms een lastig proces, omdat we te weinig van elkaar weten. Er wordt op een positieve wijze aan gewerkt.

Het pas verschenen jaarverslag 2018 geeft een overzicht van de zaken waar de adviesraad zich mee heeft bezig gehouden. De adviesraad adviseert, gevraagd of ongevraagd, aan het college van B&W, maar ook de gemeenteraad wil altijd graag weten wat de adviesraad heeft geadviseerd.

Gert van den Berg, wethouder Sociaal Domein, omschrijft in het jaarverslag de rol van de adviesraad als lastig, maar mooi en onmisbaar. De raad behartigt de belangen van de inwoners. Dat is best lastig, want het gaat niet om individuele belangen, maar om de hoofdlijnen van het beleid.

Er is een goed overleg met de beleidsambtenaren. Dat gebeurt in een open sfeer, zo geven Kamp en Bootsma aan. Schuldhulpverlening is een onderwerp dat regelmatig terugkeert. het minimabeleid wordt geactualiseerd. Jan Kampt pleit voor een Financieel Trefpunt (zoals in Elburg), een plek los van het gemeentehuis, waar inwoners over financiële zaken kunnen praten, bijvoorbeeld in Veluvine of een WOC. (Grapje: de foto is gemaakt voor de Rabobank, dat is niet het financiële trefpunt, dat Jan Kamp bedoelt).

Vacatures

Bootsma en Kamp vragen aandacht voor het vervullen van meerdere vacatures. Pieter gaat de raad verlaten, omdat zij periode van twee keer vier jaar op 1 januari 2020 eindigt. Dat geldt ook voor Arie Bal. Jennifer Elskamp heeft in verband met een andere baan onvoldoende tijd en zo zijn er nog een paar vertrokken.

Wie belangstelling heeft moet op de advertenties letten en reageren. De vacatures zijn zowel bij WMO, Jeugd en Participatie. Het is vrijwilligerswerk. Maar in het belang van alle inwoners. Agenda's, verslagen en adviezen staan op de site van de gemeente.

Meer berichten