Plannen voor woningbouw op voormalige kijktuinen ter inzage


<p>In het plan wordt een verdwenen historische houtwal teruggebracht enhet &nbsp;bestaande groen behouden en versterkt.&nbsp;</p>

In het plan wordt een verdwenen historische houtwal teruggebracht enhet  bestaande groen behouden en versterkt. 

Foto: (Bron: Gem. Nunspeet)

Plannen voor woningbouw op voormalige kijktuinen ter inzage

  Nieuwsflits

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met zo veel mogelijk betaalbare woningen. Op basis van de vastgestelde structuurvisie hebben burgemeester en wethouders de plannen verder uitgewerkt in een voorlopig stedenbouwkundig plan en een concept Beeldkwaliteitsplan. In het plan zijn maximaal 100 woningen voorzien voor jongeren, starters, senioren en zorg.

NUNSPEET - Het is op dit moment onzeker of het project met 27 zorgwoningen doorgaat. Hierover komt eind december 2020 meer duidelijkheid. In het geval dit project geen doorgang vindt, zullen op de locatie van de zorgwoningen, goedkope starterswoningen worden gerealiseerd.

Historische houtwal

In het stedenbouwkundig plan is o.a. beschreven dat in het plan een verdwenen historische houtwal wordt teruggebracht en dat het bestaande groen op de locatie behouden en versterkt wordt. In het beeldkwaliteitsplan zijn de ruimtelijke kwaliteitseisen vastgelegd, zoals maximale bouwhoogte en inrichting van de openbare ruimte.

Het gemeentebestuur vindt draagvlak voor het plan erg belangrijk. Er is met diverse bewonersgroepen en omwonenden gesproken. Hun inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in zowel het concept van het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. Beide plannen worden voor zes weken ter inzage gelegd, nadat deze in de raadscommissie Ruimte en Wonen op 11 januari is besproken. Ook houdt de gemeente begin januari voor belangstellenden een webinar (in plaats van een fysieke bijeenkomst) waar beide plannen worden toegelicht

De eventuele reacties hierop betrekt het gemeentebestuur bij de vaststelling van de definitieve plannen. Het definitieve plan wordt juridisch vertaald in een ontwerpbestemmingsplan, dat naar verwachting in maart/april 2021 gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen. Deze zienswijzen worden verwerkt in een reactienota zienswijzen en in het bestemmingsplan, die ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Na vaststelling kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State. In het geval géén beroep wordt aangetekend, kan het derde kwartaal van 2021 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de eerste woningen zou dan het vierde kwartaal van 2021 kunnen starten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden