Geen medewerking aan plannen Kolmansweg 43.
Geen medewerking aan plannen Kolmansweg 43. Wijnand Kooijmans

Veel besluiten betreffen bestemmingsplannen in gemeente Nunspeet

10 mei 2024 om 06:00 Maatschappelijk

Veel besluiten die door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders worden genomen hebben betrekking op wijzigingen van bestemmingsplannen. Dat betreft onder meer de legalisering van bebouwing die is gerealiseerd op een stuk grond met een groenbestemming op het terrein van vakantiepark De Bijsselse Enk. 

Wijnand Kooijmans

Dat kan worden gelegaliseerd door de aankoop van een perceel agrarische grond dat is gelegen naast het park. Tegen de hiervoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen. Hierin is ook de bouw van nieuwe chalets opgenomen als vervanging van bestaande chalets. Dit past binnen de planologische regels. Parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Het college zelf heeft het bestemmingsplan Hardenbrinkweg 55 vastgesteld. Hier is sprake van functieverandering. Het hier gevestigde agrarische bedrijf stopt, waarvoor in de plaats drie woningen mogen worden gebouwd. De huidige bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. Tegen het plan zijn tijdens de termijn dat het ter inzage heeft gelegen geen zienswijzen ingediend.

Door het college is afwijzend gereageerd op een verzoek een tweede woning toe te staan aan de Kolmansweg 43 in Nunspeet. Het gaat om de transformatie van een voormalig boerenerf. De bestaande bebouwing wil men slopen in ruil voor de bouw van twee vrijstaande woningen. Naast de huidige woningen staat er nog een agrarische schuur die als bijgebouw fungeert. Ook staan er een bakhuisje en zomerhuisje op het perceel. Gezien de bouwkundige staat van het bestaande woonhuis is het vanuit een oogpunt van duurzaamheid en economische haalbaarheid niet wenselijk de woning te splitsen.

Het verzoek past niet binnen het geldende beleid van de gemeente Nunspeet. Dat is niet gericht op het toevoegen van een extra woning binnen een woonperceel in het buitengebied. Er wordt terughoudend omgegaan met het meewerken aan verzoeken een extra woning toe te voegen aan het buitengebied. Dit vanwege het behoud van het agrarisch karakter van het buitengebied. Er wordt geen reden gezien van de geldende beleidsregels af te zien, mede omdat dit een ongewenste precedentwerking kan meebrengen.

De aanvrager wordt er op gewezen dat voor een periode van vijf jaar een beroep kan worden gedaan op het bewonen van een bijgebouw. 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie